6-12-6-2- دلالت قاعده121
6-13- کیفیت اجرای خیار غبن123
7- 1- نتیجه گیری128
7-2- پیشنهادات140
منابع141
چکیده
عنوان : جایگاه غبن در استفای نامشروع به لحاظ فقهی و حقوقی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشجو : غلامحسین کیانی
تقریباً در همه نظام های حقوقی و حقوق ملی کشور ها، اصل لزوم و قداست قراردادها مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده است. با این حال، پذیرش تأثیر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادهاست. تأثیر تغییرات، امکان تعدیل و تجدید نظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یاحق فسخ را برای طرف قرارداد ایجاد می کند. غبن برای جلوگیری از ضرر است که در اثر نامتعادل بودن دو عوض به یکی از طرفین وارد می شود. قانون مدنی غبنی را مؤثر دانسته که در هنگام معامله وجود داشته باشد، حال این سؤال مطرح می شود که ، اگر در عقود طولانی مدت پس از انجام معامله غبن حادث شود و یا در اثر وقوع استیفای ناروا آیا زیان دیده حق فسخ آنرا خواهد داشت.
در این تحقیق پس از بیان مساله و اهمیت آن ، سوالات و فرضیات ، پیشینه ، روش و ساختار تحقیق تعریف شده ، مفاهیم غبن به لحاظ اصطلاحی ، لغوی ، فقهی و حقوقی و ارکان تحقق غبن مفهوم و انواع استیفاء ( مشروع و نامشروع ) در فصل دوم مورد توجه قرار گرفته تا زمینه لازم برای طرح موضوعات اصلی در فصول بعد فراهم گردد . نظریه های مختلف در خصوص غبن ، مبانی شخصی یا نوعی بودن غبن ، نتایج حاصله از انتخاب هر یک از نظرات و نظرات ابراز شده در فقه از جمله عیب رضا و تخلف از شرط ضمنی در فصل سوم و خیار غبن و مستندات فقهی و قلمرو ، فوری بودن یا غبن با تراخی با ذکر دلایل و چگونگی جبران ضرر مغبون در فصل چهارم تجزیه و تحلیل گردیده فصل پنجم به بررسی فقهی و حقوقی استیفاء مشروع و نامشروع و شرایط مستفاد از قانون اختصاص یافته است . در خاتمه بحث مستندات فقهی و حقوقی اثر غبن در استیفاء ناروا از جمه شمول قواعد ضمان ید ، اتلاف ، لاضرر ، اقدام و احکام وضعی برگرفته از مفاد قواعد بررسی ، عوامل موثر و مجرای قواعد در موضوع غبن در استیفاء ناروا مطرح و تجزیه و تحلیل گردیده است .
“حرمت اکل مال به باطل” یک عنوان کلی و رویکردی کلان در نظام حقوقی اسلام است که بر سایر عناوین سایه گسترده و قاعده لاضررنیز مناسب ترین مبنا برای توجیه احکام موجود در قانون مدنی است. از موارد کاربرد این آیه شریفه در فقه، استناد به آن در اثبات خیار غبن است که برخی به بخش اول آیه و برخی به بخش دوم آن استناد می کنند، شیخ انصاری، پس از نقل دیدگاه علامه در تذکره در استناد به بخش دوم آیه، معتقد است که اگر علامه به بخش اول یعنی “ا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل” استناد می کرد، اولی بود. زیرا: “اکل مال بر وجه خدعه به این صورت که شخص چیزی را یک درهم ارزش دارد به ده درهم بفروشد، در صورتی که فریب خورده را پس از اشکار شدن نیرنگ بر رد معامله مسلط نگردانیده و فسخ معامله را نافذ ندانیم، از مصادیق اکل مال به باطل می باشد”1.
کلید واؤگان : غبن ، استیفاء مشروع و نامشروع ، ضمان ، الزام ، خیار غبن ، غابن ، مغبون ، عوض ، معوض
فصل اول
کلیات
1-1-مقدمه:
یکی از اقسام عقود ، بیع است که از ترکیب دو اراده که در ترکیب این دو اراده دو انتفاع گوناگون نقش داشته است تشکیل شده و از ترکیب این دو اراده همسو و توافق آنها، عقد بیع تشکیل می گردد غبن با ادعای اختلاف فاحش میان ثمن بیع و قیمت واقعی مطرح می گردد. این بحث از نظر کمیت، رقم قابل توجهی از دعاوی مربوط به خیارات را به خود اختصاص داده است و به لحاظ کیفی با شرایط جدید اقتصادی ، ملی و جهانی که اثرات خود را به متعاملین تحمیل نموده و خارج از اراده طرفین است نیز متحول گردیده لذا این امکان وجود دارد که ادعای غبن پس از گذشت زمان طولانی مطرح گردد که در این وضعیت، بر هم زدن قرارداد، خسارت بسیاری بر طرف دیگر وارد می کند، شخص مغبون می بایست در زمان عقد قرارداد از قیمت واقعی مطلع نباشد. با توجه به این مطالب و نیز قاعده “اکل مال به باطل” که یکی از منابع تعهد است که در اکثر نظام های حقوقی پذیرفته شده است؛ این مطالعه در صدد است تا به بررسی غبن و اثر آن در استیفای ناروا و دارا شدن بلا سبب از منظر فقه و حقوق بپردازد. این مطالعه به روش کتابخانه ای صورت گرفته است که در 5 فصل ارائه می گردد.
1-2-بیان مسأله
تقریباً در همه نظام های حقوقی و حقوق ملی کشور ها، اصل لزوم و قداست قراردادها مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده است. با این حال، پذیرش تأثیر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادهاست. تأثیر تغییرات، امکان تعدیل و تجدید نظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یاحق فسخ را برای طرف قرارداد ایجاد می کند.
غبن عبارت از تملیک مالی است در مقابل مالی که کمتر از قیمت آن مال باشد، از حیث عرف و عادت با جهل طرف معامله از قیمت آن مال آنکه زیادی را برده در اصطلاح او را غابن گویند؛ و آنکه کمتر از قیمت را می برند مغبون گویند و تحقق غبن مشروط به دو امر است اول زیادی قیمت باید در نظر عرف و عادت اهمیت داشته باشد و اهل عرف نسبت به آن زیادی مسامحه روا داشته باشد، بعضی از فقها میزان مسامحه عرف را یک و دو دهم تصور نموده اند و زائد از دو عشر از قیمت را غبن فاحش و مشمول قانون خیار غبن دانسته اند.
در اصطلاح حقوقی، ” به هم خوردن تعادل ارزش دو عوض به ضرر طرف ناآگاه ” را غبن گویند. غبن در صورتی ایجاد می شود که :
اولا ً – تعادل و موازن? ارزش دو عوض به هم بخورد و نابرابری فاحش بین دو عوض ایجاد شود. ” در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد”.
ثانیا ً – به هم خوردن تعادل و موازنه ارزش دو عوض هنگام تشکیل قرارداد شرط غبن است.
ثالثا ً – (زیان دیده) مغبون به ارزش واقعی مورد ناآگاه باشد و گرنه خیار ندارد.
این خیار در قلمرو عقود معوض و مغابنه ای محقق می شود و در عقود رایگان و مبتنی بر مسامحه راه ندارد. همچنین این خیار به عقود تملیکی محدود نمی شود و در قراردادهای عهدی نیز ممکن است2.
شخص مغبون می تواند ما به التفاوت قیمت را که به اصطلاح فقها ارش نامیده می شود دریافت نمایند یا آنکه معامله را فسخ نمایند. آنچه مورد بحث است آنست که هر گاه غابن و مغبون کننده قبل از اطلاع مغبون به غبن خود بر حسب اختیار حاضر شود که ارش و تفاوت قیمت را برای جلوگیری از فسخ معامله به مغبون بپردازد، با این حال مغبون حق فسخ معامله را دارد یا خیر3.
بایع به علت مغبون شدن دارای خیار می گردد، حال اگر تردید کنیم در این که این خیار فوری است یا دوام دارد، یعنی بعد از مقطع اول و اطلاع بر غبن که یقینا ً بایع خیار داشته، اینک تردید باشد که آیا عقد به لزومش بر می گردد یا آنکه حالت جواز و خیاری بودن باقی می ماند؟ اینجا مرجع استصحاب حکم مخصص است4.
در حقوق ایران استاد کاتوزیان غبن حادث را مبنایی برای توجیه نظریه عدم پیش بینی دانسته اند: ” غبن برای جلوگیری از ضرر است که در اثر نامتعادل بودن دو عوض به یکی از طرفین وارد می شود. قانون مدنی غبنی را مؤثر دانسته که در هنگام معامله وجود داشته باشد، حال این سؤال مطرح می شود که ، اگر در عقود طولانی مدت پس از انجام معامله غبن حادث شود آیا زیان دیده حق فسخ آنرا خواهد داشت؟
پاسخ به این سوال بستگی به تعیین و تشخیص مبنای غبن دارد، اگر مبنای آن عیب اراده باشد، پاسخ بدون تردید منفی است. زیرا همین که اراده در هنگام عقد عاری از عیب بوده، عیوب حادث شده بعدی نمی تواند در عقدی که صحیحا ٌ واقع شده اثری داشته باشد، ولی اگر مبنای غبن شرط ضمنی و یا جلوگیری از ضرر نامتعادل بودن دو عوض باشد، دشواری در این است که آیا می توان گفت شرط ضمنی یا لزوم جلوگیری از ضرر تا هنگام اجرای کامل قرارداد همچنان اعتبار دارد؟
اصطلاحا ً هر گاه بر دارایی کسی بی سبب و به هزینه و زیان دیگری افزوده شود، استیفاء ناروا (استیفای بلاجهت یا نامشروع) گویند5.هرگاه اذن مالک یا رضایت عامل برای استفاده از مال یا عمل آنها وجود نداشته یا قانون اجازه بهره برداری از مال یا عمل دیگری را نداده یا منع کرده باشد و شخصی از مال یا کار دیگری استفاده کند استفاده او را “استیفای ناروا” گویند. برخی استیفای ناروا را چهره ای از مسئولیت مدنی تلقی کرده اند. زیرا کسی که بی سبب مشروع دارا شده است باید آنرا به مالک برگرداند و گرنه مرتکب تقصیر (نقض تعهد قانونی) شده است. بنابراین دعوی استرداد مال مذکور در زمر? دعاوی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر قرار دارد. لزوم حفظ تعادل بین دو دارایی اقتضا دارد که عین یا معادل ارزش انتقال یافته از یک دارایی به دارایی دیگر به جایگاه اصلی خود برگردد. ولی صرف انتقال مال از یک دارایی به دارایی دیگر تعهد بازگرداندن آنرا توجیه نمی کند بلکه استیفای ناروا بدون جهت (اکل مال به باطل) است که مبنای تعهد مذکرو قرار می گیرد و عدالت چنین اقتضا می کند. با وجه به مطالب گفته شده چنین بر می آید که مبنای حقوقی استیفاء بلاجهت، تحصیل ثروت نامشروع است نه تقصیر در اضرار یا ایجاد نفع یا برهم خوردن تعادل بین دو دارایی، قانونگذار باید از تشکیل ثروت های بدون سبب مشروع پیش گیری کند و شخصی را که به ضرر دیگری بدون سبب مشروع دارا شده است ملزم نماید تا اموال را که ناروا استیفا کرده است به مالک آن برگرداند. خداوند رد سوره نساء چنین می فرماید: “لاتأکلو اموالکم‌ بینکم‌ بالباطل‌ الا ‌ان ‌تکون ‌تجاره عن‌ تراض‌ منکم” یعنی، اموال ‌یکدیگر را به ‌باطل ‌مخورید، مگر اینکه ‌به ‌تراضی ‌و در نتیج? تجارت ‌باشد. در آغاز این ‌آیه، خوردن ‌مال ‌دیگری ‌از راه‌ باطل ‌نهی ‌شده‌است‌ و در پایان‌، از داد و ستد ‌مبتنی‌ بر تراضی، به ‌عنوان ‌یکی ‌از شایعترین ‌و مهمترین ‌اسباب ‌مشروع ‌نقل ‌ثروت‌، نام‌ برده ‌شده است. از ارتباط این دو، که ‌به ‌ظاهر بی‌ارتباط‌ می‌نماید (زیرا، تجارت‌ و تراضی‌ از مانندهای ‌اکل ‌مال ‌به ‌باطل ‌نیست ‌تا ‌از آن‌ استثناء شود)، به ‌خوبی ‌برمی‌آید که ‌توزیع ‌ثروت ‌و جابه‌جایی‌ اموال ‌از یک‌ دارایی‌ ‌به ‌دارایی ‌دیگر بایستی‌ از راه ‌مشروع ‌و اسباب‌ قانونی‌ صورت‌ پذیرد ‌و نمی‌توان ‌مال ‌دیگری ‌را به ‌باطل ‌خورد و به ‌هزینه‌ ‌او ثروتمند شد. فقها از این قاعده برای اثبات لزوم تراضی در معاملات و حرمت خوردن مال دیگری در اثر ربا و قمار به آن استناد کرده اند.
به موجب قاعده علی الید نیز، هر کس مال دیگری را در تصرف خود دارد باید آنرا به صاحبش باز گرداند6. به موجب اصل 147 قانون اساسی نیز، “مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است؛ ضوابط آنرا قانون تعیین می کند”. طبق این ماده قانون اساسی مالکیت شخص از راه غیر مشروع، غیر محترم و ناروا است7. در قوانین مدنی مواد بسیاری که از استیفای ناروا جلوگیری کرده است به چشم می خورد از جمله آنها : ماده 23 در زراعت با حب? غیر، ماده 172 در حیوان ضاله، مواد 301 به بعد در پرداخت ناروا، ماده 306 در ادار? فضولی، مواد 311 به بعد در غصب، مواد 416 به بعد در غبن، ماد? 427 در عیب8. در کل استیفاء ناروا که یکی از منابع ایجاد (ضمان) است، دو رکن مادی و قانونی دارد : مقصود از رکن مادی واقعه حقوقی دارا شدن است که با افزایش دارایی یکی، کاهش دارایی دیگری و رابط? فزونی و کاسی بین افزایش و کاهش، محقق می شود. و مقصود از رکن قانونی فقدان سبب قانونی برای دارا شدن است. کسی که از راه استیفای ناروا دارا شده در برابر زیان دیده ضامن است، زیاندیده حق دارد اجبار او را به بازگرداندن ارزش مذکور از دادگاه بخواهد. طبق ماده 312 قانون مدنی هرگاه ارزش انتقال یافته عین و منافع مالی باشد، منصرف باید عین و منافع آنرا به صاحبش بازگرداند. هرچند که آنرا با حسن نیت به دست آورده باشد (طبق مواد 303 و 366 قانون مدنی) ولی هر گاه از کار یا مال خواهان بر دارایی کسی افزوده شود، باید آنرا به زیان دیده برگرداند.
پس از بحث و بررسی غبن حادث در فقه و بیان نظرات موافق و مخالف چنین نتیجه گرفتند که از ملاک قاعده غبن که لا ضرر است، باید از این بی عدالتی که در جریان اجرای قرارداد به وجود می آید جلوگیری کرد. در خصوص ضمانت اجرای غبن حادث، با توجه به روح قوانین ما و جمع بین عدالت و حاکمیت اراده، فسخ قرارداد را بر تعدیل آن ترجیح داده و اضافه کرده اند که فسخ قررداد از لحاظ عملی هم با دشواری کمتری روبروست.
غبن از قواعد عمومی معاملات نیست تا مورد تفسیر وسیع قرار گیرد. اصل در معادلات لزوم است ( ماده 219 قانون مدنی) فسخ عقد به علت وجود خیار یا هر علت دیگری استثناء بر این اصل است و باید به طور محدود تفسیر شود و به قدر متیّقن اکتفا گردد. چون قانون مدنی و منبع تهیه و تدوین آن که فقه امامیه است، غبن را در هنگام معامله معتبر دانسته اند، مشکل است بتوان از ملاک آن استفاده کرد و به بعد از انجام معامله نیز تسری داد.
1-3- هدف تحقیق :
هدف اصلی از این پژوهش بررسی اثرات غبن بر استیفای ناروا از دیدگاه فقه و حقوق است. و اینکه فقه و حقوق چه نگرشی در این باره دارند.
با توجه به اینکه حقوق ایران مبتنی بر فقه امامیه و نظریه مشهور علما است و جز در مواردی به ویژه قسمت دوم آن که از حقوق اروپایی اقتباس شده است. بقیه بر مبنای نظر علمای شیعه تنظیم یافته است، و نیز محدودیت مواد قانون مدنی در این خصوص و نیز عدم وجود نص در ردع حکم تدافی غبن در فقه امامیه و توجه به سیر? عقلائ به طور عام و سیره اهل تشرع به طور خاص به مشروعیت استیفای منافع و حقوق، سعی میگردد تا با نگاهی تأملی، جایگاه غبن بر استیفای ناروا را از منظر فقه و حقوق در ایران ، بررسی شود.
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق
تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سد? اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دست کم بازنگری و تجدید نظر در بسیاری از قواعد و مقررات جدید یا دست کم بازنگری و تجدید نظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات فعالان تجاری ضروری ساخته است.
با توجه به اصل لزوم و قداست قراردادها و با پذیرش تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها، بعنوان استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادها، امکان تعدیل و تجدید نظر در قرارداد بواسطه پذیرش این تغییرات به طرفین یا قاضی داده شده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد را ایجاد می کند. این نظریه که اخیرأ در حقوق بعضی از کشورهای غربی و برخی از کشور های عربی مطرح شده است در حقوق ایران کاملا ً جدید است. با توجه به نظریه استاد کاتوزیان، غبن برای جلوگیری از ضرر است که در اثر نامتعادل بودن دو عوض به یکی از طرفین وارد می شود. قانون مدنی غبنی را مؤثر دانسته که در هنگام معامله وجود داشته باشد، حال این سؤال مطرح می شود که ، اگر در عقود طولانی مدت پس از انجام معامله غبن حادث شود و یا در اثر وقوع استیفای ناروا آیا زیان دیده حق فسخ آنرا خواهد داشت؟
آنچه از مواد قانون مدنی و پشتوانه این مواد؛ یعنی فقه بر می آید لزوم جبران ضرر ناشی از نامتعادل بودن دو عوض و جمع بین حق طرفین عقد است. لازم? جبران ضرر مذکور وجوه حق فسخ معامله برای متضرر است که خیار غبن نام دارد. به اعتبار گفت? فقها ” خیار غبن9″ ویژ? عدم تعادل و نابرابری عوضین هنگام عقد قرارداد است و هیچ یک از آنها ” غبن حادث10″ را نپذیرفته اند. قانون مدنی ایران غبن فاحش و عدم تعادل بین عوضین را موجب خیار فسخ می داند اما در مورد ضرر ناشی از بروز حوادث غیر مترقبه سخنی به میان نیاورده است. به نظر می رسد به کمک مبنای دیگر “خیار غبن”؛ یعنی لزوم جبران ضرر ناروا بتوان سؤال فوق را دریافت. آنچه از نظر قانونگذار مهم بوده است، لزوم جبران ضرر ناروا است. عرف تحمیل ضرر ناروا بر یکی از متعاملین را تأیید نمی کند و حکم به جبران آن می کند. هر یک از مبانی خیار غبن را که مورد توجه قرار دهیم، به هر حال ضرر ناشی از بروز حوادث غیر مترقبه منتفی است. به ویژه جبران ضرر ناروا که مبنای آن قاعد? لاضرر است که در بین نویسندگان حقوق مدنی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است11. قاعد? لاضرر هر گونه ضرر ناروا را نفی کرده و حکم ناشی از قرارداد که منشاء ضرر مذکور است برداشته می شود، خواه این ضرر ناشی از احکام تکلیفی باشد و خواه از احکام وضعی نشأت گرفته باشد. بنابراین الزام به انجام تعهد اگر موجب ضرری غیر متعارف باشد نفی گردیده و برداشته می شود. از این رو به نظر می رسد که با استناد به قاعد? لاضرر که مبنای خیار غبن است بتوان غبن حادث ناشی از تغییر اوضاع و احوال قرارداد و نیز استیفای ناروا را دلیلی بر عدم التزام به عقد ضرری دانست و قائل به حق فسخ برای متعهد متضرر شد.
در کتب فقهی منابع تعهد به شیوه کنونی تنظیم نشده است و عنوان مستقلی هم به نام “استیفای ناروا” دیده نمی شود. با این وجود باید این توهم را از ذهن پاک کرد که نظام حقوقی اسلام با مفهوم استیفای ناروا بیگانه بوده است. اکثر فقها و علمای حقوق برای این که قاعده ای مرتبط با نهاد استیفای نامشروع به دست بیاورند به دو نص، آیه مبارکه 29 سوره نساء و قاعده علی الید استناد می کنند. هر چند در نظام حقوقی ما به علت عدم طرح این مبحث به عنوان یکی از منابع تعهد در رویه دادگاه ها به صورت صریح، کمتر در این مورد بحث شده، اما بدون شک یکی از منابع تعهد در نظام حقوقی ماست (قانون 319 قانون تجاری؛ مواد 336 و 337 قانون مدنی).
در حقوق ایران به مسئله سوء استفاده از اظطرار اشاره نشده و راه حل خاصی برای آن در نظر گرفته نشده استولی برخی از مؤلفین با توجه به اصول کلی حقوق موضوعه ایران و مبانی فقهی ، فروعات فقهی و نیز برخی روایات، راهکارهایی ارائه کرده اند که یکی از آنها اشاره بر موضوع استیفای ناروا دارد که شخص مظطری که از وضعیت او بهره برداری ناروا شده و مورد غبن فاحش قرار گرفته، برای جبران خسارت خود، حق دارد معامله را به استناد خیار غبن فسخ کند12.که البته مورد انتقاد حقوق دانان قرار گرفت زیرا در حقوق ایران، شرط اعمال خیار غبن، جهل به قیمت عادله است (ماده 418 قانون مدنی)، به عبارتی اگر مغبون با وجود علم به قیمت واقعی، معامله را انجام داده باشد، اقدام به ضرر خود کرده و خیار فسخ ندارد. علت آن است که در حقوق ما، مبنای غبن، حفظ تعادل میان عوضین نیست، بلکه صرفا ً برای جلوگیری از ضرر و جبران آن، به مغبون اختیار فسخ معامله داده می شود.
با توجه به شرایط اقتصادی حاضر، مشروعیت استیفای بسیاری از منافع و حقوق حاصل از برخی عقود که به لحاظ فقهی و حقوقی الزامی بوده را به علل مختلف از جمله حدوث غبن با تردید مواجه نموده است. غبن یکی از خیارات فسخ و اسباب سقوط تعهد است و در فوریت یا تراخی خیار غبن در بین فقهای امامیه دو قول مشهور در تعارض با یکدیگر وجود دارد. با توجه به عدم وجود نص ردع حکم تراخی غبن در فقه امامیه و توجه به سیر? عقلاء به طور عام و سیره اهل تشرع به طور خاص به مشروعیت استیفای منافع و حقوق و محدودیت مواد قانون مدنی در این خصوص، در این مطالعه سعی شده است تا به اثرات غبن در استیفای ناروا به لحاظ فقهی و حقوقی پرداخته شود.
در این مطالعه سعی شده تا اثرات اصل غبن بر استیفای ناروا را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد و با توجه به اینکه حقوق ایران مبتنی بر فقه امامیه و نظریه مشهور علما است و جز در مواردی به ویژه قسمت دوم آن که از حقوق اروپایی اقتباس شده است. بقیه بر مبنای نظر علمای شیعه تنظیم یافته است، با نگاهی تأملی، جایگاه آنرا از منظر فقه و حقوق در ایران، ارزیابی نماید.

1-5- سوالات تحقیق:
در ارتباط با موضوع مورد بحث ، به دو سوال اساسی می تواند وجود داشته باشد .
از دیدگاه فقها و حقوق دانان اثر غبن بر استیفاء ناروا چگونه می تواند باشد ؟
از دیدگاه فقها و حقوق دانان ، غبن و استیفاء ناروا در چه مواردی با یکدیگر اختلاف دارند ؟
1-6- فرضیات تحقیق
در راستای سوالات مطروحه ، دو فرضیه نیز می توان ارائه داد :
به نظر می رسد از نظر حقوق دانان و فقها ، غبن بر استیفاء ناروا موثر بوده است ( ودر مواردی به فسخ معامله می انجامند ).
گویا نظرات پیرامون غبن و استیفاء ناروا به لحظا فقهی و حقوقی در مواردی با یکدیگر اختلافاتی دارند ( مثلاً مبنای غبن حفظ تعادل میان دو عوض نیست ، بلکه جلوگیری از ضرر است ) .
1-7–پیشینه و سوابق تحقیق
با توجه به پذیرش نظریه تغییر اوضاع و احوال در حقوق برخی کشورها و لزوم شناخت نظریه و سوابق و پیشینه موضوع، ناگزیر از مطالعه تطبیقی نظریه های مذکور و نظریه های مشابه هستیم. لذا به اختصار مروری بر تحقیقات گذشته خواهیم داشت.
اروجی حافظ (1388)، در مطالعه ای تحت عنوان استیفاء بلاجهت به توصیف استیفاء ناروا از دیدگاه حقوقی، فقهی و مدنی پرداخته است.
محقق داماد و اسماعیلی (1388)؛ در مطالعه خود “بررسی مبانی فقهی ضمان استیفا” را مورد مطالعه قرار دادند. و در مطالعه خود به تعریف و چگونگی استیفا و انواع آن پرداختند.
قافی (1383)؛ در مطالعه خود ” ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی” را مورد بررسی قرار داد. وی در این مطالعه، پس از ارائه تعاریف و ذکر خصایص قرارداد الحاقی، به تبیین ماهیت حقوقی این قراردادها پرداخته و در پایان، میزان اعتبار و نفوذ این گونه قراردادها را مورد بررسی قرار داده است.
صادقی مقدم (1379) ؛ در مطالعه خود با عنوان ” نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه و حقوق ایران ” به بررسی نظریه در حقوق ایران از مبانی حقوق اروپایی پیروی نموده و به تحلیل مبانی نظریه در حقوق ایران پرداخت.
صادقی مقدم (1379) ؛ در پژوهشی با عنوان ” مطالع? تطبیقی ” تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قرارداد” و راه حل حقوق ایران” اظهار داشت که پذیرش تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادهاست.
1-8- روش تحقیق:
این پژوهش با استفاده از روش توصیفی انجام شد و جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش فیش برداری و کتابخانه ای صورت گرفته است .
1-9- ساختار تحقیق

این تحقیق در شش فصل تهیه و تنظیم شده است . فصل اول کلیات ، شامل مقدمه ، بیان مساله ، هدف ، اهمیت و ضرورت تحقیق ، سوالات تحقیق ، فرضیات تحقیق ، پیشینه تحقیق ، روش تحقیق می باشد .مفاهیم وارکان تحقیق غبن ، مفهوم استیفائ . انواع آن در فصل دوم بررسی گردیده . فصل سوم به نظرات مختلف پیرامون غبن ، مبانی و نظریه های شخصی و نوعی بودن و آثار پذیرش هر یک از نظرات و وضع قانون مدنی در برابر این دو نظریه و نظرات فقهی در این خصوص اختصاص یافته است. مستندات فقهی و حقوقی خیار غبن و مسائل مربوط به آن در فصل چهارم درج و فصل پنجم مشتمل بر بررسی فقهی استیفاء مشروع و نامشروع و ملاحظات قانون مدنی در این خصوص می باشد .مستندات فقهی و حقوقی اثر غبن دراستیفاء ناروا به صورت مشروع و مبسوط در فصل ششم بررسی شده است . نتیجه فصول ششگانه تحقیق در قالب نتیجه گیری و پیشنهادات در فصل هفتم تقدیم می گردد
1-10- ادبیات تحقیق
عقد ضمان از مدت ها قبل از اسلام در میان اعراب متداورل بوده است تا جایی که برخی عقد ضمان را مختص جزیره العرب می دانند. تاریخ عرب قبل از اسلام در دوران جاهلیت نشان می دهد که در نظام های قبیله ای مانند نجد و حجاز، اگر کسی دچار افلاس می شودو طلبکار به سوی او یم آمد، معمولاً رئیس قبیله دین او را به عهده می گرفت و از او ضمانت می کرد. منشأ ضمان احترام به اموال، حقوق و دیگر مواردی است که ضمان در آنها ملحوظ می گردد؛ به همین جهت در همه ادیان و مکاتب این عقیده وجود دارد. به عقیده برخی از علمای علم حقوق، ریشه تأسیس عرفی ضمان را باید در مقوله مالکیت سایر حقوق فردی و اجتماعی جستجو کرد، که جهت رعایت مصلحت اجتماعی، این نهاد مورد قبول انسان ها در همه ادوار تاریخی قرار گرفته است.
عنوان و مفهوم قراردادهای غیرعادلانه در حقوق ایران از پیشینه چندانی برخوردار نیست؛ اما موضوع ضرورت تعادل عوضین در قرارداد و حمایت از طرفی که تعادل به ضرر او بر هم خورده است، تاریخی به درازای حقوق اسلامی دارد. خیار غبن که از مصادیق ضرورت ایجاد تعادل قراردادی در حقوق ایران است، ناظر بر مواردی است که این تعادل آسیب دیده است و زیا ندیده نیز از موضوع آگاه نبوده است. با این وجود رسوخ نظریه ی نوین غیرعادلانه بودن قراردادها در حقوق ایران به سال 1343 شمسی باز می گردد که قانون دریایی ایران به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت ایران رسید. در این قانون به طور رسمی با حمایت از طرف ضعیف قرارداد در موضوعی خاص، حق تعدیل یا ابطال قرارداد برای دادگاه پیش بینی شده است. به شرح زیر برخی مواد قانونی و احکام قابل استناد برای نظریه ی غیرمنصفانه بودن قرارداد در حقوق ایران، بررسی می شود.
فصل دوم
مفاهیم
2-1- مفهوم غبن
غبن: غبن عبارت از تملیک مالی است در مقابل مالی که کمتر از قیمت آن مال باشد، از حیث عرف و عادت با جهل طرف معامله از قیمت آن مال آنکه زیادی را برده در اصطلاح او را غابن گویند؛ و آنکه کمتر از قیمت را می برند مغبون گویند و تحقق غبن مشروط به دو امر است اول زیادی قیمت باید در نظر عرف و عادت اهمیت داشته باشد و اهل عرف نسبت به آن زیادی مسامحه روا داشته باشد، بعضی از فقها میزان مسامحه عرف را یک و دو دهم تصور نموده اند و زائد از دو عشر از قیمت را غبن فاحش و مشمول قانون خیار غبن دانسته اند13.
2-1-1- مفهوم لغوی غبن
واژه غبن به معنی گوناگون و از جمله نیزنگ در معامله و نقض عهد آمده است.فقیهان ممعنای اصلی غبن را نیزنگ و فریب ( خدیعه ) گفته اند . یشه تاریخی غبن نیز با این معنی نزدیک است . زیرا پیامبر کسانی را که به استقبال کاروان ها می رفتند و پیش از ورود به شهر و آگاهی از بهای واقعی با آنان معامله می کردند . از این اقدام ( تلقی رکبان ) نهی فرمود و به کاروانیان که خود را به سختی مغبون می یافتند . اختیار فسخ داد زیراآن را فریب و خدعه می دید .
اگر مفهوم غبن به معنای لغوی و ریشه تاریخی آن نزدیک شود باید : 1) ویژه فروشنده باشد و به خریدار مغبون سرایت نکند . 2) فروشنده باید از بهای واقعی کالا در بازار آگاه نباشد و فریفته شود . 3) خریدار باید از آن بها آگاه باشد و به عمد فروشنده را فریب دهد . 4) غبن باید فاحش باشد ، یعنی تفاوت بهای قرار دادی و واقعی در حرف قابل تحمل نباشد ، چندان که انسانی متعارف به آن راضی نگردد . 14
2-1-2- مفهوم فقهی غبن

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فقیهان به مفاد خبر و معنای واژه غبن محدود نماندند و انگیزه رفع ضرر از زیان ددیه ( لاضرر ) و تامین رضای کامل او ( الا ان تکون تجاره عن تراض ) نظر آنان را درباره دامنه غبن گسترش داد ، خیار غبن از عقد بیع و مصلحت و حمایت از فروشنده فراتر رفت و به هر معاملی در عقد معارضی تعلق گرفت . آگاهی خریدار و خدعه او نیز از شرایط تحقق غین حذف شد . لیکن دو شرط دیگر استقرار یافت و متاخران جهل مغبون به بهای واقعی وفاحش بودن غبن در زمان قرارداد را از عناصر اصلی خیار فسخ شمردند . بدین ترتیب در اصطلاح فقیهان امامیه ، هرگاه تملیکی به زیادتر از بهای واقعی انجام شود ، درحالی که طرف قرارداد از آن آگاه نیست ، غین تحقق می یابد و اگر فاحش باشد به مغبون حق فسخ معامله را می دهد .
2-1-3- مفهوم اصطلاحی غبن
در تعریف غبن می توان گفت : زیانی است که به هنگام داد و ستد ، در نتیجه نابرابری فاحش بین ارزش آنچه باید پرداخته یا انجام داده شود و ارزشی که در برابر آن دریافت می گردد به طرف ناآگاه می رسد .
2-2- ارکان تحقق غبن
جوهر غبن در عدم تعادل بین دو عوض در زمان معامله است ولی برای آگاه شده از این مفهوم اصطلاحی ارکان تحقق غبن را ، از تعریفی که ارائه شد بدین شرح می توان استخراج کرد :
– غبن تنها در عقد معوض ، که دو ارزش متقابل با هم مبادله می شد راه می یابد .
– لزوم نابرابری های فاحش بین دو عوض مبادله شده ف چندان که تعادل اقتصادی قرارداد بر هم خورد .
– وجود عدم تعادل به هنگام داد و ستد .
2-2-4- آگاه نبودن طرف زیان دیده از میزان ارزش های واقعی 15
2-3- زمینه ایجاد غبن
چنان که گفته شد ، غبن زیان ناروایی است که در داد و ستدها به یکی از دو طرف می رسد و خواهیم دید که مبنای نظریه غبن نیز جبران همین ضرر است . بنابراین ؛ غبن تنها در عقد معوض ( معامله به معنی خاص ) تصور می شود ، جایی که دو ارزش با هم مبادله می شود واحتمال داردکه نابرابر باشد .
در عقد رایگان ، بنابراحسان و مسامحه است نه سودجویی و داد و ستد : یکی از دو طرف و گاه هر دو می خواهند مالی را به دیگری ببخشند و در این راستا هر چه برایشان رود ضرر نیست ، عین مطلوب است . حقوق نیز حکومت اراده را محترم می شمارد و عدم تعادل اقتصادی را با نظم عمومی و اخلاق مخالف نمی بیند .
در قراردادی که رایگان محض است ، بی گمان زمینه غبن فراهم نمی آید . ولی در فرضی که بخششی با شرایط عوض همراه است ، شائبه دادو ستد وجود دارد و احتمال دارد بخشاینده به عوض مشروط و تعادل آن با مالی که از دست می دهد بیندیشد . ولی این انگیزه مادی نیز در ساختمان فنی عقد رایگان و طبیعت و اثار آن تغییری نمی دهد . در بخشش جداگانه در یک عمل حقوقی واقعی می شود که با هم پیوند نخورده است . پس اگر بین آن دو تعادلی نباشد ، به اقتصاد قراردادی صدمه نمی خورد و ضرری به بار نمی آید .16
2-3-1-عقد معوض
در عقد معوض ، همین که مبنا بر مسامحه باشد ، از این حیث در حکم عقدی است که غبن در آن ساقط شده . قانون مدنی این قاعده را در صلح بیان می کند . ماده 761 مقرر می دارد : ” صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نیم تواند آن را فسخ کند ، اگر چه به ادعای غبن باشد …. ” پس آ اگر فروشنده ای از بهای واقعی کالای خود آگاه باشد و با وجود این ، به ملاحظاتی مانند ارفاق به خریدار یا سود رساندن به او یا تهیه فوری پول برای تجارت ، به بهای کمتر از آن را بفروشد نمی تواند ادعای غبن کند ، هر چند که تفاوت قیمت زیاد باشد . زیرا گذشته از دانستن بهای واقعی ، نظر به تسامح داشته است . همچنین است در معاوضه ای که دو طرف ارزش دو عوش را به تناسب بهای آن نیم سنجند و تنها به فایده ای نظر دارند که خود از این معاوضه می برند . زیرا در این فرض آنان به اغراض و هدف های شخضی خود بیش از بهای واقعی توجه دارند .
لزومی ندارد که عقد معوض تملیکی باشد ( مانند بیع) در عقد عهدی نیز باید ارزش بین دو عوض متعدال باشد . پس ، اگر کارگری ملتزم شود که در برابر دستمزد معین زمینی برا بکند یا چاهی را حفر کند ، اگر دستمزد او متناسب با میزان کار نباشد ، می تواند ادعای غبن کند . 17


پاسخ دهید